| NO | EN
Ledige lokaler Raufoss Industripark ekspanderer
Raufoss Industripark ekspanderer - tilbyr byggeklare tomter til nye og eksisterende leietakere 

I disse dager utvides Raufoss industripark med 230 nye dekar og potensielt 100 000 kvadratmeter med nybygg, en økning på hele 40 prosent av dagens bygningsmasse. De etablerte bedriftene trenger mer plass, i tillegg åpner utvidelsen for at nye leietakere kan etablere seg på Raufoss.

 Nordområdet byr på nye etableringsmuligheter for eksisterende og nye leietakere. 


– Dette har vi jobbet med over lengre tid og parkens eiere har investert betydelig for å kunne tilby ferdigstilte tomter,
sier adm. dir. i Raufoss Industripark, Øivind Hansebraåten.

Industritomter på Raufoss har vært etterspurt og nå åpner muligheten seg for første gang siden 2018.

– Vi er i stand til å kunne starte oppføring av ny fabrikk for nye leietakere på kort varsel.

 Øivind Hansebråten (CEO) og Beate Paulsrud (CFO) i Raufoss Industripark sørger for optimale rammebetingelser for de vareproduserende industrien.

 

Bærekraftig industripark
Det legges stor vekt på at utbyggingen av det nye industriområdet skal være både fremtidsrettet og bærekraftig. Ambisjonen er å nå de nasjonale maålsetningene om økt energieffektivitet og redusert klimagassutslipp – samtidig som man skal oppnå øk eksport og sysselsetting.

Det jobbes systematisk for å redusere påvirkningen av miljøet og samfunnet rundt. Posisjonen som den sentrale aktøren i norsk vareproduserende industri skal styrkes, og man skal være en drivkraft for grønn industriell innovasjon. Over de siste ti årene har energiforbruket i industriparken blitt redusert fra 250 til 150 gigawatt-timer.

– Som eier skal vi bidra til vekst og utvikling i takt med behov hos leietakerne, og ved å legge til rette for det «industrielt fellesskapet» skal vi forene fagmiljøer både innenfor og utenfor parken. Vårt bidrag er å sørge for rammebetingelser og en infrastruktur som gjør at industrimiljøet kan vokse videre de neste hundre årene, sier styreleder og hovedeier Ted Skattum i Skattum Eiendom AS.

Hansebråten legger til:

–Gjennom kontinuerlig utvikling i over 125 år, har Raufoss Industripark blitt anerkjent som Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig industriproduksjon. 

En tilrettelegger
Industriparkens stordriftsfordeler skal bidra til optimale produksjonsforhold, noe som er avgjørende for den globalt konkurranseutsatte industrien.

– Regjeringens mål om at fastlandsindustrien skal øke sin eksport med 50 prosent innen 2030, skal miljøet vårt på Raufoss ta enda et steg videre. Målet er en dobling av omsetningen fra bedriftene i parken, og en industri i harmoni med en bærekraftig utvikling, avslutter Hansebråten.

Og alt dette er det nå mulighet for å bli en del av gjennom nye, byggeklare tomter i Raufoss industripark.

 

125 år med innovasjon og utvikling
Raufoss Industripark er stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling. Som en av landets største, og det nasjonale kompetansesenteret innen lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, har området utviklet seg til å bli en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte parkene i Norge. Med 50 bedrifter, 3 000 ansatte, 12 milliarder i omsetning og en eksportandel på 95 prosent, bidrar bedriftene på Raufoss til økt verdiskapning og utvikling av nye bedrifter.

Gjennom en innarbeidet delingskultur bedriftene imellom, og et miljø for forskning og utvikling med SINTEF, MTNC, NTNU og Fagskolen Innlandet i spissen, har bedriftene på Raufoss tilgang på både kompetanse og arbeidskraft. Slik gir store vekst- og utviklingsmuligheter.

Raufoss Industripark ekspanderer