| NO | EN
Aktuelle saker Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar

Hunnselva er grunnen til at det finnes en industripark på Raufoss i dag – jevn tilgang på kraft til produksjon. Dette sammen med frykten for svensk aggresjon. 

 

 

Hunnselva har gitt liv til hele Gjøvikregionen så lenge det har bodd folk her, men gjennom de siste 125 åra har den også gitt kraft til en verdensledende industriproduksjon. Den industrielle revolusjonen krevde etablering langs stabile elver som sikret uttak av kraft. Resultatet av dette lever vi godt med i dag gjennom betydelig økt levestandard, men historien viser at man også hadde en tendens til å benytte den samme livgivende kilden som «utslagsvask». Den tida er definitivt over og det gjøres nå et betydelig arbeid for å rydde, sikre og overvåke alle mulige utslipp fra industrien.

Monica Engejordet er HMS- og miljøsjef i Raufoss Industripark, og blant hennes ansvarsområder er å sørge for jevnlig oppfølging av elva. «Vi overvåker situasjonen kontinuerlig. Jevnt over vil jeg si at Hunnselva både er rein og trygg. Jeg ville ha bada der», smiler den over snittet engasjerte miljøsjefen.

 

 

Miljødirektoratet setter strenge krav til industrien, og gjennom krav og pålegg, påser at det ikke forurenses til vann, luft eller grunn. Gjennom sitt tidligere eierskap i Raufoss ASA har staten påtatt seg et evigvarende ansvar for all historisk forurensning, og det er Raufoss Industripark som forvalter ansvaret. En historikk med betydelig ammunisjonsproduksjon – drevet av frykten for svensk invasjon - har kostet, men svært mye er gjort gjennom de siste åra.

Parken er stor og har mange utløp til elva  - ca. 30 i stykket. De fleste er tørre og stengt, men jevnlige analyseres 9 av disse for å følge med på utviklingen. Resultatene er bra, men man kan ikke slå seg til ro med det. Utfordringen ligger i grunnen, og at det tar tid å rydde opp etter et århundre med industriproduksjon. I dag er kravene rettmessig strenge, og tidligere aktivitet krever at administrasjonen i parken følger nøye med på utviklingen.

«Vi tar analyse av alle jordmasser som blir gravd opp. Ingen setter en spade i jorda uten at vi får beskjed. Vann analyseres og kildesporers. Er det nytt eller historisk, lov eller ikke? Grunnvannsbrønnene følges opp. Vi tester overvannet som går ut i Hunnselva, i tillegg til sedimentprøver og bunndyrsundersøkelser. Vi skal være helt sikre på at vannkvaliteten er så bra at hverken fisk eller folk blir negativt påvirket», sier en bestemt miljøsjef.